Polskie godłolibrus
Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie

SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO

SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO

W ramach realizacji Programu „Szkoła Promująca Bezpieczeństwo” od września 2016r. zrealizowaliśmy następujące działania:

  • Pedagodzy szkolni przeprowadzili spotkanie z rodzicami klas pierwszych na temat:” Rola pedagoga w szkole, trudności wieku dojrzewania”

  • Zorganizowano szkolenie dla klas I – „Pierwsza pomoc przedmedyczna  

i szkodliwość narkotyków”

  • Zapoznano uczniów i rodziców z rodzajami uzależnień i ich wpływem na organizm młodego człowieka.

  • Uczniowie mieli możliwość wyrabiać właściwe nawyki związane ze spędzaniem wolnego czasu – realizacja wycieczek, organizowanie turniejów, rozgrywek szkolnych na terenie szkoły, branie udziału  w zawodach zewnętrznych, wyjazdy do kin , teatrów, muzeów, szkolni przez cały rok prowadzili w klasach warsztaty psychologiczno- pedagogiczne( asertywność, komunikacja interpersonalna, budowanie poczucia własnej wartości, cyberprzemoc itp.)

  • Współpraca z kuratorami sądowymi, GOPS. PPP w celu szerokiego wsparcia ucznia.

  • Działalność Koordynatora ds. Bezpieczeństwa w szkole( reagowanie na bieżąco na wszelkie formy zachowa antyspołecznych i niepoprawnych).

  • Przeciwdziałanie wagarom (stały monitoring)

Koordynator Programu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

Elżbieta Roślewska