Polskie godłolibrus
Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie

Plan działań w ramach programu Szkoła Promująca Bezpieczeństwo

                                                                                                                                                                                                Zabierzów 19.10.2017

ZINTEGROWANY PLAN DZIAŁANIA     

na rok 2017/2018

 

L/P

Rodzaj zadania

Formy realizacji

Ewentualny koszt 

Odpowiedzialni

Termin realizacji

1

Profilaktyka agresji i przemocy wśród młodzieży szkolnej

 • Warsztaty       psychologiczno-pedagogiczne dla uczniów(profilaktyka zachowań),
 • pedagogizacja rodziców
 • reagowanie na wszelkie przejawy niewłaściwego zachowania
 • działalność Koordynatora ds. Bezpieczeństwa w Szkole( Dziennik zgłoszeń sytuacyjnych)
 • monitorowanie szatni, korytarz, toalet
 • aktywne dyżury nauczycieli w czasie przerw międzylekcyjnych
 • działalność Szkolnego zespołu ds. motywowania ucznia
 • przestrzeganie procedur postępowania

 

 • przeprowadzenie ankiety o

 poczuciu bezpieczeństwa w kl VI i VII

 • organizowanie zajęć ze                specjalistami

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2000

 

 

 

 

Elżbieta Roślewska, Anna Korzonek, PPP, Policja, GK ds.RPA

 

pedagodzy szkolni

 

grono pedagogiczne, pracownicy szkoły

 

 

 

Elżbieta Roślewska

 

panie woźne, dyrekcja

 

nauczyciele, dyrekcja

 

 

zespół nauczycieli, Lucyna Krupa

 

wszyscy pracownicy szkoły

 

                                                              

Elżbieta Roślewska, Pracownia Badań Społecznych Soda

 

pedagodzy,PPP, Policja, trenerzy

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

na bieżąco

 

na bieżąco

 

 

cały ok szkolny

 

 

 

cały rok szkolny

 

cały rok szkolny

 

 

cały rok szkolny

 

 

cały rok szkolny

 

 

październik 2017

 

cały rok szkolny

2

Rozwój osobowy ucznia.

Promowanie zdrowego stylu życia

 • lekcje wychowawcze
 • zajęcia z pedagogiem (moje mocne strony, asertywność, prawidłowe komunikowanie się, nie jestem obojętny itp.)
 • dostosowanie ilości i rodzaju zajęć pozalekcyjnych   do potrzeb uczniów
 • wyjazdy integracyjne, wycieczki, imprezy kulturalne
 • prowadzenie Koła szkolnego wolontariatu
 • działalność  Koła zdrowego odżywiania się
 • zorganizowanie szkolenia z pierwszej pomocy   przedmedycznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1500

wychowawcy

pedagodzy

 

 

 

 

dyrekcja

 

 

 

 

wychowawcy, nauczyciele, Katarzyna Dela, Elżbieta Roślewska

Anna Korzonek, Barbara Kuska

Monika Czapla

 

pedagodzy, firma „Endeleza”

 

 

 

na bieżąco

cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok szkolny

 

 

cały rok szkolny

 

cały rok szkolny

 

listopad każdego roku

 

 

 

 

 

3

Profilaktyka uzależnień

 

 • Organizowanie warsztatów i lekcji z tematów ujętych w Programie Wychowawczo- Profilaktycznym
 • szkolenie nauczycieli
 • gazetka pedagoga
 • realizowanie projektów profilaktycznych proponowanych przez GK ds. RPA
 • włączanie uczniów z trudnościami wychowawczymi w projekty artystyczno-kulturalne

2000

 

Pedagodzy, Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, psycholodzy

 

Elżbieta Roślewka

 

pedagodzy

 

 

Elżbieta  Roślewska, Katarzyna Dela

cały rok

 

 

 

cały rok

na bieżąco

 

 

 

 

cały rok

4

Stałe rozwijanie infrastruktury szkolnej.

 • zakup pomocy naukowych
 • zakup sprzętu
  • wyposażanie gabinetów 
  • nowe komputery
  • malowanie sal
  • odnawianie podłóg
 • zakup klimatyzatorów

 

40500

 

2 razy w roku i w razie potrzeby

Dyrekcja

Rozkład zajęć

» NOWY ROZKŁAD DZWONKÓW